Policydokument avseende Formtoppens App

Formtoppens App använder samma integritetspolicy samt medlemskontrakt enligt nedan.

INTEGRITETSPOLICY 180525

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Formtoppen Atletklubb, organisationsnummer 847000-9047,
(nedan kallad Formtoppen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. I
förekommande fall är föreningen gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans
med RF, SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Formtoppen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter
för olika ändamål kopplade till verksamheten. Formtoppen finns till för sina
medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna
fullfölja det stöd och den service Formtoppen tillhandahåller. Det handlar
exempelvis om medlems- och träningskortsadministration, ekonomiska
transaktioner och statistik.

Formtoppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter
som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Medlemsadministration
• Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet (kurser)
• Föreningens arrangerade mötesplatser (tex Formtoppendagen, workshops)
• Ansökan och hantering av bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med enskilda medlemmar i föreningen (tex medlemsenkät,
nyhetsbrev, medlemsvård)
• Publicering av material på hemsida och sociala medier. Gällande bilder på barn
kräver Formtoppen skriftligt samtycke av vårdnadshavare.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Formtoppen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom
idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din förening.
Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Platsdata i appen för distansincheckning
Appen har möjlighet att spåra din position i bakgrunden, d.v.s. även när appen inte är aktiv. Även om rättigheten finns i appen att spåra dig i bakgrunden så används den endast när och om du aktiverar funktionen för ”distansincheckning”. Vi sparar enbart din totala sträcka som du rört dig från det att du startat en distansinchecknings tills att du checkat in – efter det slutar appen att spåra din platsinformation.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Formtoppen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Formtoppen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Per automatik, försvinner medlemmens personuppgifter i Formtoppens
medlemssystem, om personen inte haft något medlems- och träningskort på 2 år i
enlighet med GDPR.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Formtoppens behandling av dina personuppgifter. Formtoppen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de
personuppgifter som är under behandling.

För eventuella ytterligare kopior som du begär får Formtoppen ta ut en rimlig avgift
utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de
blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina
rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter
återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. Läs mer på
https://www.formtoppen.nu/om-oss/stadgar/

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Formtoppens behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

MEDLEMSKONTRAKT OCH MEDLEMSFÖRBINDELSE

Detta kontrakt fastställer villkor och regler för utnyttjande av Formtoppens gym.

Vid varje besök skall registrering ske i receptionen. Registrering görs vid ankomsten
genom att medlemskortet dras i kortläsaren.
 Vid registreringen görs kontroll av din behörighet att utnyttja anläggningens resurser.
Du får bara utnyttja anläggningen för de aktiviteter du har köpt och betalat för.
 Ett köpt kort kan inte återinlösas.
 Årskort kan endast frysas vid sjukdom med läkarintyg, eller under en valfri månad.
(Autogiro har ej förmånen att frysa en valfri månad men däremot vid sjukdom med
läkarintyg kan man avbryta autogirot)
 Frysning mot läkarintyg minst en månad och längst ett år vid två olika tillfällen.
 Förlorat kort ersätts mot en avgift 100:-.
 Instruktörens anvisningar och övriga ordningsregler i lokalen skall följas.
 Träna ej barfota. Om du svettas, tag med handduk och torka av redskapen efter dig.
 Inga ytterskor eller ytterkläder i gymmet.
 Ditt medlemskort är personligt och får ej utnyttjas av någon annan än du själv.
Missbruk medför att kortet spärras och du förlorar din rätt att utföra de aktiviteter du
har köpt utan rätt till återbetalning.
 Föreningen har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om inte dessa
regler följs.
 Vid underskrift är kontraktet bindande och full betalning skall ske.
 Genom att registrera dig som medlem i föreningen godkänner du att vi hanterar dina
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina
personuppgifter kommer inte lämnas ut till någon part.
 Vid inpassering på obemannad anläggning gäller följande tillägg:

1. Endast en inpassering per öppnande av dörr. Undantag enligt punkt 8.
2. Ej tillåtet att släppa in utanförstående medlemmar eller annan person
3. Vid träning skall redskap och övrig träningsutrustning återställas.
4. Man måste ha fyllt 15 år för att träna på obemannade öppettider.
5. Rena inneskor skall tas på vid incheckning.
6. Medlemmen är medveten och accepterar att man blir filmad vid
incheckning och under träning.
7. Medlemmen är medveten och accepterar att man vid kvällsträning måste
lämna gymmet senast 00.00 annars utlöses larmet. Om larmet utlöses
blir medlemmen ersättningsskyldig för kostanden för utryckning.
8. Medlem under 15 år kan tillsammans med målsman träna på obemannade
öppettider. Dock ska separat avtal undertecknas.
Åverkan, allmän oaktsamhet och brott mot ovanstående punkter innebär
att kortet spärras och du förlorar din rätt att utföra de aktiviteter du har
köpt utan rätt till återbetalning.

Regler för gruppträning
 Avbokning skall ske senast 3 timmar före klassen börjar, 1 timme på helger och
röda dagar samt tidiga morgonpass vardagar.
 Ej avbokad plats debiteras med engångspriset.
 Din bokade plats hålls till 5 minuter före passets början.
 Handduk skall alltid medtagas och användas på spinningklass.
 Jackor och väskor får ej medtagas i träningssalarna.

Såsom medlem i Formtoppen, Höllvikens Atlet Club är jag införstådd med att jag är
bunden av föreningen, Riksidrottsförbundets och Svenska Styrkelyftförbundets stadgar
och regler.

Dessutom åtar jag mig särskilt att iaktta följande:

 Jag ska avhålla mig från all hantering med och användning av dopingmedel.
 Jag är medveten om att jag när som helst – vid tävling, i samband med träning
eller vid annat tillfälle – kan bli uttagen för dopingkontroll och är medveten om
att den som inte ställer upp på dopingkontroll kan bli bestraffad. Jag förbinder mig att alltid ställa upp på dopingkontroll.
 Om jag bestraffas för brott mot idrottsrörelsens dopingbestämmelser eller döms för brott mot Lagen om förbud mot vissa dopingmedel, förbinder jag mig att återbetala till föreningen kostnader och utlägg föreningen haft för mig, såsom för resor, kost och logi.
 Om jag blir diskvalificerad för brott mot idrottsrörelsens dopingbestämmelser
under en tid av två år (eller den tid som i framtiden är normal diskvalifikationstid vid doping som inte orsakas av medicinering mot sjukdom)
eller döms för brott av normalgraden mot Lagen om förbud mot vissa dopingmedel, förbinder jag mig att betala ett vite till föreningen om 10.000 kronor för den skada och de olägenheter mina gärningar orsakar föreningen.
 Jag godkänner att mina personuppgifter lagras i föreningens internetbaserade medlemsregister. Föreningen förbinder sig samtidigtatt skydda mina uppgifter för utomstående samt hindra all användning av personuppgifter utanför föreningens medlemshantering.

Denna förbindelse gäller så länge som jag är medlem eller till dess den ersätts av en ny förbindelse.

 

Höllviken/Skanör/V.Ingelstad ………………………………………

……………………………………………………….
Personnummer

………………………………………………………
Namnunderskrift, Namnförtydligande

Alla våra dokument hittar ni under Integritetspolicy, avtal och dokument.