Integritetspolicy, 180525

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Formtoppen Atletklubb, organisationsnummer 847000-9047, (nedan kallad Formtoppen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. I förekommande fall är föreningen gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

För att Formtoppen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Formtoppen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service Formtoppen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om medlems- och träningskortsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Formtoppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Medlemsadministration
 • Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet (kurser)
 • Föreningens arrangerade mötesplatser (tex Formtoppendagen, workshops)
 • Ansökanochhanteringavbidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med enskilda medlemmar i föreningen (tex medlemsenkät,nyhetsbrev, medlemsvård)
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier. Gällande bilder på barnkräver Formtoppen skriftligt samtycke av vårdnadshavare.Vilka delar vi personuppgifter med?Formtoppen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din förening.Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Integritetspolicy, 180525

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Formtoppen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling  Laglig grund
Hantering av medlemskap i förbundet Avtal
Förbundsadministration Avtal
Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet Allmänt intresse vid statsbidrags- finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.
Ansökan om bidrag Avtal och rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar och kurser arrangerade av föreningen Allmänt intresse
Kontakt med Formtoppen Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall) 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Formtoppen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Per automatik, försvinner medlemmens personuppgifter i Formtoppens medlemssystem, om personen inte haft något medlems- och träningskort på 2 år i enlighet med GDPR.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Formtoppens behandling av dina personuppgifter. Formtoppen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

För eventuella ytterligare kopior som du begär får Formtoppen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallarsamtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig attuppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen förmyndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finnsberättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnetskapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. Läs mer påhttps://www.formtoppen.nu/om-oss/stadgar/

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Formtoppens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.