ÅRSMÖTE


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOM AVSER FORMTOPPENS VERKSAMHETSÅR 2017
 
Dag: söndagen den 18 mars
Tid: 14.00
Plats: lilla Salen – Formtoppen Höllviken

DAGORDNING
Dagordning årsmöte
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Kallelsens godkännande
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§ 6 Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 2017
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 års verksamhet
§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2019
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018
§ 12 Förslag till stadgeändringar
§ 13 a) Val av 2 ledarmöter i styrelsen för en tid av 2 år
b) Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
c) Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
d) Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år
e) Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år och utse ordförande
§ 14 Inkomna motioner
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötet avslutas
 

Varmt välkommen!